Zamówienia publiczne na teleinformatykę a planowana zmiana prawa zamówień publicznych

Nowelizacja dyrektyw unijnych odnoszących się do systemu zamówień publicznych, implikuje konieczność wprowadzenia szeregu zmian w przepisach krajowych, związanych z nowymi instytucjami, procedurami i dokumentami.
Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie by zamówienia publiczne były instrumentem dla osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.
Modernizacja dyrektyw i prawa krajowego, będzie miała daleko idące skutki dla zamówień z dziedziny teleinformatycznej, które wpisują się w przyjęte założenia wzrostu innowacyjności gospodarki wraz z ułatwieniem dostępu do zamówień sektorowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Nowe narzędzia polegające na rozszerzeniu możliwości negocjacji i wprowadzeniu partnerstwa innowacyjnego pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie dialogu pomiędzy sektorem publicznym a przedsiębiorstwami dla lepszego i skuteczniejszego wydatkowania środków publicznych.

Prowadzący